Statut

Statut fundacji

Postanowienia ogólne

§1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Edukacja PLUS”, 68-200 Żary, Plac Przyjaźni 5/1 zwana dalej „FUNDACJĄ”, ustanowiona przez:

1) Eleonora Burzyńska – fundator – Prezes Zarządu Fundacji „Edukacja PLUS” ,
2) Tadeusz Burzyński – fundator,
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Żarach ul. Kościelnej 1A, 68-200 Żary z dnia 08.04.2011 r., repertorium A numer 2888/2011
Prowadzonej przez Notariusza Mirosława Matyję

§2. Fundacja  jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§3. Fundacja posiada osobowość prawną.
§4. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§5. Siedzibą Fundacji są Żary.
§6. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej („RP”), przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami RP.
§7. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.
§8. W materiałach reklamowych i promocyjnych Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą: „fundacja e+”
§9. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§10.  Fundacja może ustanawiać stypendia dla osób uzdolnionych.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§11. Celami Fundacji są:

1) popieranie i promocja różnych form działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, charytatywnej, zdrowotnej, ekologicznej, zawodowej, ekonomicznej (przedsiębiorczość);
2) współpraca z organizacjami edukacyjnymi, kulturalnymi, społecznymi, charytatywnymi, zdrowotnymi, ekologicznymi, zawodowymi, ekonomicznymi w kraju i zagranicą;
3) skupianie wokół Fundacji pracodawców, przedstawicieli nauki, organizacji społecznych i charytatywnych, a także działaczy, których celem jest promocja różnych form działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, charytatywnej, zdrowotnej, ekologicznej, zawodowej, ekonomicznej;
4) inspirowanie pomocy prawnej i doradztwa edukacyjnego, kulturowego, zdrowotnego, ekologicznego, społecznego, zawodowego;
5) publikowanie informacji o tematyce edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, charytatywnej, zdrowotnej, ekologicznej, zawodowej, ekonomicznej;
6) promowanie edukacji, kultury, zdrowia, ekologii w kraju i zagranicą;
7) doradztwo zawodowe i gospodarcze oraz promocja etyki zawodowej;
8) wspomaganie i promowanie małych i średnich ośrodków kultury, edukacji: zdrowia, ekologii, zawodowej, ekonomicznej, społecznej, charytatywnej;
9) rozwój kadr nowoczesnej oświaty i kultury;
10) wspomaganie i promowanie przedsięwzięć wyrównujących szanse edukacyjne;
11) promocja aktywnego stylu życia poprzez sporty ruchowe, turystykę i kulturę dzieci, młodzieży i dorosłych;
12) promowanie, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji regionalnej i narodowej, rzemiosła regionalnego i narodowego rękodzieła, kuchni, tradycji w ramach zachowywania tożsamości regionalnej, narodowej i obywatelskiej. W tym dziedzictwa narodowego;
13) aktywne wpływanie na zwiększanie efektywności oświaty i działanie na rzecz szerokiego udziału kultury w przekształceniach gospodarczych w Polsce i innych krajach postkomunistycznych;
14) rozwijanie międzynarodowych i międzyśrodowiskowych kontaktów edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, ekologicznych, zawodowych, charytatywnych, ekonomicznych, społeczno-gospodarczych;
15) prowadzenie edukacji pozaszkolnej;
16) działania na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia;
17) wspieranie rozwoju lokalnego (rolnicy, mieszkańcy wsi, małych miast) w procesie adaptacji do warunków ekonomicznych i społecznych UE;
18) wyrównywania szans osób z miast i obszarów wiejskich, kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i społecznych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
19) szerzenie edukacji i promocja ochrony środowiska, przyrody i ekologii;
20)  organizacja pomocy osobom potrzebującym z przyczyn losowych oraz ich rodzinom;
21) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin;
22) organizowanie pomocy charytatywnej;

§12. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) organizacja i prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, doradczej i kulturowej;
2) współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji w kraju i zagranicą;
3) organizowanie konferencji i seminariów, podejmowanie dyskusji, badań, konkursów, seminariów w kręgach środowiska oświatowego, środków masowego przekazu;
4) organizację imprez kulturalnych, sportowych, popularyzację aktywnego stylu życia, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
5) redagowanie i wydawanie publikacji i materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
6) działalność informacyjna, edukacyjna i kulturowa;
7) organizowanie wyjazdów wypoczynkowo – edukacyjnych w kraju i zagranicą;
8) organizowanie koncertów, festiwali, targów i wystaw, organizacja kursów edukacyjnych oraz szkoleń zawodowych i rozwojowych;
9) organizacja i prowadzenie kół sportowych, kół kultury i kół krzewienia rozwoju regionalnego;
10) pozyskiwanie środków poprzez działalność gospodarczą oraz przygotowywanie wniosków i realizację projektów dofinansowywanych przez instytucje UE oraz inne fundusze pomocowe;
11) organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych na cele Fundacji;
12) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, wyjazdów turystycznych i szkoleniowych, grup środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin;
13) utworzenie bazy danych firm i instytucji sprzyjających rozwojowi edukacji i kultury;
14) zakładanie placówek edukacyjnych;
15) współpracę z mediami;
16) uzyskiwanie środków z wyroków sądów zasądzanych na rzecz fundacji w formie nawiązki lub w formie obowiązku zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny;

§13 . Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.